Zmluvná pokuta ako možnosť zabezpečenia pohľadávky

Nie jeden veriteľ sa dostal do pozície, kedy sa domáhanie splatenia pohľadávok stalo výrazne komplikovaným a dlžníci svoje záväzky ignorovali, prípadne len čiastočne plnili. Vymáhanie pohľadávok pritom prestavuje pre podnikateľov pomerne náročnú činnosť a čo viac, nie v každom prípade majú dostatočné znalosti o tom, akou dostupnou zákonnou formou prinúť dlžníka k plneniu.

vymáhání pohledávky

A i z toho dôvodu, pokiaľ sa subjekt dostane do situácie, kedy nastala splatnosť pohľadávky a dlžník svoj záväzok neplní, je potrebné konať ihneď. V najúčinnejšom prípade je vhodné správu svojich pohľadávok zveriť vymáhacej spoločnosti, ktorá má v tejto oblasti skúsenosti. Medzi osvedčené vymáhacie spoločnosti, o ktorých kvalitách svedčí mnoho spokojných klientov, ale aj riadny vstupný servis, patrí spoločnosť Claims Collection s.r.o..V rámci správy pohľadávok nielen rieši aktívne vymáhanie už existujúcich pohľadávok svojich klientov, ale zároveň svojim klientom poskytuje i konzultácie, ktorých účelom je znížiť rizikovosť pohľadávky. Právne oddelenie spoločnosti Claims Collection práve i z dôvodu prevencie vyvaruje svojich klientov chybám a poskytuje mnoho dôležitých informácií, ktoré môžu pomôcť i Vám.

Existuje viacero zabezpečovacích možností, na základe ktorých môžu veritelia posilniť svoje hmotnoprávne postavenie už v bode uzatvárania obchodného vzťahu, avšak i tieto možnosti je potrebné správne použiť. Medzi najviac používané zabezpečovacie prostriedky patrí zmluvná pokuta, záložné právo, ručenie či uznanie dlhu. Každý z uvedených, ale aj ostatných spôsobov zabezpečenia pohľadávky, je v princípe vhodný na odlišné právne vzťahy. Pokiaľ by sme bližšie nazreli napríklad na segment poskytovateľov služieb, prevažne uplatňovaná forma prevencie je zmluvná pokuta.

Zmluvná pokuta predstavuje dohodou určené peňažné plnenie, ktoré poskytuje jeden zo subjektov zmluvného vzťahu v prípade porušenia predmetnej zmluvnej povinnosti. Štandardne sa táto forma zabezpečovacieho prostriedku uplatňuje pri takých dlžníkoch, pri ktorých nie je evidentná miera insolventnosti, a teda zreteľným predpokladom je ich platobná schopnosť a disponibilita s finančnými prostriedkami. Je možné skonštatovať, že dohoda o zmluvnej pokute a následné uplatňovanie v súdnych konaniach je už takmer automatickým javom. Pokiaľ by sme sa chceli o tomto zabezpečovacom inštitúte bližšie informovať, podstatným by bol § 544 až § 545a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a v § 300 až § 302 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ktoré náležitosti zmluvnej pokuty upravujú.

Fundamentom tohto zabezpečovacieho inštitútu je hrozba majetkovej ujmy dlžníka v prípade, pokiaľ nebude svoje záväzky vyplývajúce zo vzájomnej dohody plniť. A teda, pokiaľ porušenie dohody zo strany dlžníka nastane, automaticky sa na základe parametrov dohody znásobí rozsah záväzku o hodnotu zmluvnej pokuty. Uvedené navýšenie záväzku môže byť vyjadrené dvoma formami, a to prostredníctvom sankcie za porušenie zabezpečovacej povinnosti, alebo vo forme paušalizovanej náhrady za vzniknutú škodu.

podepsané smlouvy

Pokiaľ však má byť navýšenie vo forme zmluvnej pokuty nárokovateľné, dohoda musí spĺňať určité náležitosti. Platnosť zmluvnej pokuty vzniká na základe písomnej dohody medzi zúčastnenými stranami. Štandardne táto dohoda býva súčasťou hlavnej zmluvy, ktorá na obchodný vzťah primárne odkazuje, avšak nie je vylúčená možnosť aplikácie dohody o zmluvnej pokute vo forme dodatku, prípadne samostatnej zmluvy. Je však potrebné, aby obsah dohody o zmluvnej pokute konkrétne identifikoval obe zúčastnené strany, ďalej musí definovať i výšku alebo spôsob určenia zmluvnej pokuty, či označenia povinnosti, ktorých splnenie zmluvná pokuta zabezpečuje.

Výška zmluvnej pokuty môže byť určená rôznymi spôsobmi, a to napríklad pevnou sumou či percentuálnym vyjadrením, a to predovšetkým s ohľadom na primeranosť. Všeobecne býva výška zmluvnej pokuty v dohode uvedená, ak sa tak však nestane, je potrebné, aby dohoda obsahovala aspoň spôsob jej určenia. Je však dôležité upozorniť, že výška zmluvnej pokuty, ktorá je uvedená v dohode, nemusí byť platná a v súdnom konaní nárokovateľná. Zákon totiž v prípade neprimerane vysokých zmluvných pokút ustanovuje tzv. moderačné právo súdu, ktorého úlohou je zabrániť vzniku neprimeraného zisku veriteľov.

Zabezpečovací inštitút je nepochybne vhodnou možnosťou určitého poistenia zmluvného vzťahu. Avšak i v tomto prípade treba jednať obozretne a predovšetkým aplikovať túto možnosť tak, aby bola do budúcnosti i nárokovateľná, pretože v opačnom prípade môže byť úplne neúčinná a proces vymáhania pohľadávky skomplikuje. Ak ste sa rozhodli svoje pohľadávky zabezpečiť, prípadne disponujete s pohľadávkami, obráťte sa na odborný tím spoločnosti Claims Collection a aktívne vymáhajte svoje pohľadávky i vy.